K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Zobrazit podrobnosti

Podpořené projekty z nadačního fondu v roce 2015

V roce 2015 byly peníze z Nadačního fondu Sberbank CZ rozděleny mimořádně dvakrát. V červenci vybírala správní rada z 23 navržených projektů a na svém zasedání podpořila 8 projektů částkou 129 100 Kč. V rada podpořila z 10 navržených 6 nejzajímavějších projektů celkovou částkou 50 000 Kč.

Rada upřednostnila při výběru menší adresné projekty, jejichž cíl je pozitivní a jejich posláním je přinášet radost. Pojďme si jednotlivé projekty blíže představit:

CE-DI-RO, z. s. (5000 Kč)

Účelem spolku je poskytovat především psychologické poradenství a terapii dětem a jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Cílovou skupinou jsou děti a mladiství do 18 let a rodiny. Projekt se věnuje rozvodové a porozvodové problematice, výchovným problémům, zvládání krizových situací, potížím ve vztazích, úzkostem. V rámci projektu budou realizovány uzavřené rodičovské skupiny, které budou zaměřené především na psychické prožívání dětí během rozpadu rodiny. Současně bude také probíhat podpůrná skupina pro děti.

Příspěvek bude použit k úhradě nájemného a nákupu potřebného terapeutického materiálu, který bude využit jak na práci s rodičovskou skupinou, tak na práci s dětmi (projekční karty, prstové barvy, modelářská hlína a jiné výtvarné potřeby podporující expresi a zpracování emocí)

Centrum integrace dětí a mládeže (20 000 Kč)

Sdružení poskytuje sociálně aktivizační služby a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, sociálně oslabené děti a mládež, matky na MD, rodiče na RD, seniory, nezaměstnané a sociálně ohrožené.

Dar bude poskytnut dětem se zdravotním postižením na týdenní pobyt na organizovaném táboře. Příspěvek pokryje ubytování, dietní stravování, dopravu, odbornou péči a ostatní náklady na ozdravný program až osmi dětem. Tábor pomůže při rozvoji zájmových aktivit a podpoří integraci dětí, zvláště těch se zdravotním postižením, které by se jinak nemohly účastnit klubových akcí a na ozdravné a integrované prázdninové tábory by se nedostaly.

Česká asociace studentů psychologie, z. s. (10 000 Kč)

ČASP je dobrovolná nezisková asociace studentů psychologie působící v Brně, Olomouci, Ostravě a Praze. Projekt SPOLU (Studenti psychologie pomáhající pacientům v psychiatrických zařízeních) je se svými 250 dobrovolníky v současnosti největším projektem ČASP. Pokouší se řešit problémy vyplývající z dlouhodobé podfinancovanosti a stigmatizace psychiatrické péče v ČR - bez nároku na odměnu pořádá mnoho volnočasových aktivit pro pacienty v devíti zařízeních a informuje veřejnost o problematice duševního zdraví.

Finanční dar bude použit na nákup nezbytného materiálu pro zajištění činnosti jednotlivých volnočasových týmů: výtvarné potřeby (papíry, barvy, štětce, pastelky, hlína...) pro arte-tým, hudební nástroje pro muziko-tým, tisk podkladů pro práci kognitivního týmu; dále informační letáčky pro pacienty a vzdělávání našich dobrovolníků.

ČSOP Salamandr (21 000 Kč)

Posláním organizace je péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd. Projekt reaguje na dlouhodobě nevhodné složení lesních porostů, kdy původní smíšené lesy byly přeměněny na smrkové monokultury. ČSOP Salamandr se v roce 2015 podařilo vykoupit dvě parcely mladého lesa v jižní části CHKO Beskydy v údolí Vsetínské Bečvy, které byly následně podsazeny bukem. Výsadba se uskutečnila na podzim roku 2015 za účasti dobrovolníků a zaměstnanců Sberbank CZ.

Dar bude použit na nákup sazenic 3 000 ks buků.

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna (15 000 Kč)

Centrum poskytuje sociální služby dětem a dospělým s mentální retardací, osobám se zdravotním postižením a s kombinovaným postižením. Jedná se o projekt v rámci Integrovaného centra, kdy malá skupina postižených dětí ve věku 3-10 let žije v rámci jedné domácnosti s nepřetržitou péčí konkrétních pečovatelek. Centrum zastřešuje celkem 19 takových domácností. Cílem je vytvářet pro děti v rámci možností rodinné zázemí se zajištěním odborné péče.

 Finanční příspěvek je určen pro úhradu ubytování a stravy v rámci rekreačního pobytu skupiny sedmi mentálně postižených dětí s doprovodem dvou pečovatelek o letních prázdninách.

Jasněnka (7 500 Kč)

Sdružení poskytuje sociální služby formou denního stacionáře. Projekt pomáhá skupině osob, která je vlivem svého zdravotního postižení znevýhodněna při uskutečňování pracovních činností, které by běžným způsobem nemohla vykonávat.

Peníze budou využity na nákup speciálního řezacího plotru pro výrobu nápisů, šablon, dekorativních předmětů, pozvánek, letáků, nebo k úpravě fotografií. Tato metoda se nazývá scrapbooking a napomáhá při ergoterapii v nácviku pracovních a výtvarných dovedností. Z peněz bude zakoupen jeden tento plotr.

Odborné učiliště Cvrčovice (25 600 Kč)

Hlavní činností organizace je poskytovat střední vzdělávání, ubytování, stravování a výchovu ve volném čase pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je zaměřena především na žáky s mentálním postižením. Celkem se ve škole vyučuje na 100 žáků i s jiným postižením, např. autismem.

Peníze poslouží na nákup dvou tříkolek pro postižené žáky. Projekt pomůže u žáků rozvíjet pohyb, kamarádství ve sportovní skupině, zdokonalovat senzomotorické dovednosti, koordinaci a upevňovat stabilitu. Nákup se uskutečnil v září 2015 a žáci mohou využívat tříkolky ve volném čase během celého školního roku.

ParaCENTRUM Fenix (15 000 Kč)

Posláním ParaCENTRA Fenix (PCF) je pomáhat lidem bezprostředně po úrazu páteře a míchy, a být jim celoživotním partnerem. Cílem nabízených služeb je vrátit klienty zpět do aktivního života - sociálního i profesního. Centrum působí od roku 2004 a více než 50 % zaměstnanců má tělesné postižení. Centrum zastává heslo zdravá firma = zdraví zaměstnanci -> záruka udržitelnosti firmy. Jen zdraví a spokojení zaměstnanci mohou poskytovat kvalitní sociální služby, které PCF nabízí svým 130 klientům.

Příspěvek bude využit na zakoupení šesti ergonomických výškově nastavitelných židlí pro tělesně znevýhodněné zaměstnance PCF.

Pro Matěje, o. s. (10 000 Kč)

Matěj Kocián je devítiletý chlapec, který po nepovedené operaci v mandlí v roce 2010 zůstal ve vigilním kómatu. Projekt je určen na zajištění domácí péče chlapci, který v nemocnici být nemůže, specializované zdravotní zařízení pro tyto děti v ČR není, a tak se o něj starají rodiče doma.

Cílem projektu je zachování naděje na budoucí léčbu kmenovými buňkami od Matějova sourozence, která se nyní v zahraničí projednává.

Protebe (10 000 Kč)

Občanské sdružení PROTEBE pomáhá dětem i dospělým vyrovnat se s jejich postižením. Pořádá spoustu víkendových akcí, integrované letní tábory, kempování, včelařský a šachový kroužek a spoustu sportovních soutěží pro děti s hendikepem. Peníze budou využity na organizaci letního tábora, na který jezdí děti s plným či částečným postižením, ale v rámci integrace i děti bez postižení, a to ve věku 6-15 let. Tábor se koná v Rekreačním středisku Lažánky blízko Blatné.

Sedmikrásek (15 000 Kč)

Spolek si klade za cíl podporu vědomého žití, laskavého přístupu a úcty k sobě, druhým a přírodě. Provozuje lesní mateřskou školku s důrazem na vedení dětí k lásce, respektu a odpovědnosti za sama sebe a stav životního prostředí, poskytování environmentálního vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost, aktivní ochranu přírody a krajiny. Projekt je určen veřejnosti s důrazem na děti a byl realizován ve dvou celodenních akcích 15. 8. a 17. 10. 2015 na obecním pozemku v Babicích nad Svitavou, který využívá lesní mateřská školka. Dar byl využit na budování hmatové stezky a bylinkové spirály na srpnové akci.

Sluneční paprsek, o. s. (10 000 Kč)

Sluneční paprsek pořádá ozdravné pobyty u moře pro těžce nemocné děti, nejčastěji pro děti s nádorovým onemocněním, ale i jinak chronicky nemocné. Díky profesionálnímu týmu lékařů, fyzioterapeutů a výchovných pracovníků děti rehabilitují, užívají moře, navazují kamarádské vztahy. Celý tým, jež se o děti stará, pracuje s nasazením a bez nároku na finanční odměnu. Děti mají individuální i skupinové rehabilitace, mnohé z nich jsou u moře poprvé.

Příspěvek bude použit na částečnou úhradu nákladů pobytu několika dětem.

Spolek aktivního stáří a vzájemného porozumění (10 000 Kč)

Hlavní činností spolku je zajišťování rehabilitačních a rekondičních pobytů, výletů za poznáváním historických a kulturních památek, cvičení, plavání, vycházky s oporou - s cílem zvyšování pohyblivosti seniorů a osob se zdravotním postižením, besedy a přednášky zejména týkající se zdraví a zdravého životního stylu seniorů.

Finanční dar 10 000 Kč bude použit na částečnou úhradu rekondičního a rehabilitačního pobytu pro 40 seniorů, který se uskuteční ve dnech 11. 6. - 18. 6. 2016 v Soběšicích u Sušice. Program pobytu je sestavený z rehabilitací, masáží, kondičního cvičení, cvičení jógy proti bolestem zad a kloubů, plavání, vycházek s oporou a nácvikem norské chůze.

ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici Opařany (5 000 Kč)

Ve škole jsou vzdělávány děti ve věku 6 až 18 let z celé republiky s psychiatrickými diagnózami (poruchy chování, bipolární porucha, autismus, posttraumatická stresová porucha, děti týrané, zanedbávané, zneužívané…) spolu s dalšími zdravotními postiženími. Škola se snaží dětem, které např. ve své škole selhaly, dodat sebedůvěru a usnadnit jim návrat do běžného prostředí. Délka hospitalizace je od několika dnů po několik let. V době hospitalizace je dítě vytrženo z rodinného prostředí. Tento hendikep se škola snaží vyrovnat alespoň částečně pobytem v pronajatém bytě. Děti se zde podle svých možností seznamují s fungováním běžné domácnosti, učí se smysluplně využívat volný čas.

Finanční příspěvek bude použit na dozařízení cvičného bytu (např. drobné spotřebiče) a na částečné uhrazení nájmu z pronajatého bytu. Cvičný byt je využíván od roku 2011 a je pozitivně přijímán, jak ze strany žáků, tak ze strany vyučujících jako velmi dobrá alternativa přípravy na samostatný život.

 

Pomozte nám podpořit další pěkné projekty!

Číslo účtu Nadačního fondu Sberbank CZ:
9200444555/6800

Děkujeme.